laupäev, 19. detsember 2015

REFLEKTSIOON – ÕPILEPINGU 7. PUNKT

Mis minu jaoks sellel kursusel töötas ja mis mitte? Miks? Minu jaoks haridustehnoloogia kursusel töötas suurepäraselt tegevused, mis olid meil eelpraktikaga seoses vaja teha. Need sundisid õppima ja katsetama digivahenditega õpetamist. Tegevused ja nende ettevalmistamine oli küll mahukas, aga õpetajale oma töös väga vajalik. Kuna sain kasutada kõike oma 2.b klassi peal, siis tegin ka väljaspool kohustusi erinevaid huvitavaid tegevusi. Näiteks kasutasin ka oma teistes tundides Quizizz keskkonnas tunnikontrollide tegemist. Kursus andis julgust katsetada. Alati on väike kohustus ja sundus kasulik.
Mulle meeldis kursusel tehtud ülesannete kiire tagasiside nii blogis kui ka tabelis, kust oli võimalik jälgida ka punktiarvestusena. Meeldis ka, et sai jälgida teiste kaaslaste tegemisi logides. Sealt sai, kas ideid või lihtsalt näha, millega teised tegelevad.
Alguses ei meeldinud mulle edidaktikumi ülesannete paigutus, kuid kui keskkond sai selgeks, tundus kõik loogiline ja lihtne.
Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema? Aspektid, millega pean veel vaeva nägema on, tutvuma veel erinevate keskkondadega, milles teha kontrolltöid, et muuta minu, kui õpetaja töö lihtsamaks. Lihtsamaks ei tähenda, et ma kardaks tööd, aga kuna õppimine ja õpetamine mõlemad on ajamahukad, siis kuidagi peab enda elu lihtsamaks muutma. Kui see on võimalik praegusel digiajastul, siis pean selle enda kasuks pöörama. Siiani on mulle tundunud, et lihtsam on õppetundi teha kasutades vihikut ja raamatut, aga nüüd olen arusaanud, et kasutades digi, on see õpetaja abiline, mitte vaenlane.
Minu tugevus on kohusetunne, tahe minna kaasa uuega ja julgus ebaõnnestuda. Minu tugevus on ka õpilaste julgustamine, et õppides eksida ja ebaõnnestuda on normaalne. Näitan eeskuju, et kui midagi on kokkulepitud, siis sellest peetakse kinni. Tean, et iga uue asja sisse viimine, nõuab ka tagasilööke ja kaost.
Nõrkuseks on tüdimus, kui asi muutub liialt tavapäraseks. Kuna minu klass on teisel korrusel ja 27 tahvelarvuti üles vedamine on tõeline rammumehe ülesanne, siis ma ei tohi loobuda digist selletõttu, et tahvlite vedamine on tüütu. Olen optimistlik ja usun, et mõne ajapärast on igas klassis oma vajalikud tahvelarvutid.
Anna ka hinnang, kuidas sujus/ei sujunud koostöö praktikal õpetajaga? Kui minu läbi viidud mõeldud tegevusi tahaks keegi korrata, mida soovitaksin? 
Minu koostöö praktikal õppealajuhatajaga sujus väga hästi. Olin iseenda peremees. Mind ei takistatud ega tehtud minu ideid maha, vaid usaldati ja kiideti heaks. Lisaks õppealajuhatajale käis mind vaatlemas ka eripedagoog, kes vaatles teise nurga alt st käitumisoskuste kohapealt. Ta alati imestas, mis ime vahend see tahvel on, mis muudab õpilase töökaks, vaikseks ja õpihimuliseks õpilaseks.

Kui keegi sooviks minu läbiviidud mõeldud tegevusi korrata, siis soovitaksin kõigepealt läbi lugeda tegevuse analüüs. Seal on kõige parem ülevaade, mis võiks teha teisiti, et tund sujuks hästi. Olen alati lahkesti nõus oma tehtud äppe ja mänge jagama. 

PRAKTIKA ÜLESANNE 5 TEGEVUSE ANALÜÜS

Eesti keele tunni õpitegevus arvestades diferentseeritust ja individuaalsust.
Eelnevalt koostatud tegevusplaanist oli kasu. Tunni algusest peale teadsin, mida teha ja kuidas teha. Häälestamiseks vajalik pilt haaras lapsi kohe õigele lainele ja õpilased taipasid, et õng ei sobi pildile, kuna ei alga h-ga. Kui otsida miinuseid, siis võiks välja tuua klassis olev tehnika, millega pilti näidata, televiisor oli liialt väike. Televiisori asemel võiks olla dataprojektoriga seinale suunatud pilt. Lahendus on loomulikult õpilaste liikumine hetkeks televiisorile lähemale. Antud klassiõpilasi selline tegevus ei häiri ja nad suudavad kohe uuesti keskenduda uuele tööle või tegevusele.
Kõik sujus väga hästi. Tegevust aitas läbi viia eelnevalt koostatud tegevuskava ja kogemused, millega oskasin juba arvestada. Õpilastele olid keskkonnad tuttavad ja õppematerjal omandatud. Mõnikord on väga hea, et klassis õpib õpilasi, kelle õpioskused on erinevad nii kiiruse ja teadmiste poolest. Nii ka seekord, kordamist Learningapps keskkonnas lõpetasid õpilased erinevatel aegadel ning nii jõudsin diferentseeritult Quizleti keskkonnas testid avada. Ei tekkinud olukorda, et õpilased oleksid pidanud jääma mõttetult ootama. Neljal õpilasel palusin testi korrata parema tulemuse saamiseks. Tunni viimane tegevus, mis oli töövihiku ülesanne, osutus õpilastele väga meeldivaks ülesandeks. Lubasin lahendada ülesannet grupis, sest nägin, et ülesanne ei ole nii lihtne, kui mina arvasin. Idee tuli tunni käigus, seda tegevuskavas ei olnud.  Olin ise väga rahul, sest ei pidanud kuulama küsimusi „ei oska“, „ei saa aru“, vaid õpilased õppisid koostööd tegema. Nägin laste oskust töötada rühmas. Enamuses lapsi suutsid väga hästi teineteist abistada ja omavahel tegevusi jaotada. Oli aga õpilasi, kes jäid ühistegevusega hätta.
Mida teha teisiti? Seekord ei teeks teisiti midagi. Olin nii õpitulemustega, kui terve tunniga rahul. Väga hea tagasiside on õpilased. Kui nad ei märka kella vaadata et, millal lõpeb tund, siis see tähendab, et tunnitegevus meeldib neile ja õpetaja võib endale kiituse teha.

reede, 11. detsember 2015

PRAKTIKA ÜLESANNE 5 DIFERENTSEERIMINE JA INDIVIDUALISEERIMINE


Minu tegevus toetab antud tunnis järgmisi õpioskusi:
alusõpioskusi (baasoskusi) – lugemis- ja kuulamisoskus;
tunnetuslikke õpioskusi – tunnetuse tahtelise juhtimise oskusi (tähelepanu, mälu ja mõtlemise aktiviseerimise oskusi ja keskendumisoskusi)
Iseseisva töö tegemiseoskust.
Arvuti kasutamiseoskust.
Tegevuskava
Aine: Eesti keel 2. klass
Tunni teema:  h sõna alguses
Tegevuse eesmärk:
Õpilane teab, õpitud h-ga algavaid sõnu ja nende seletusi.
Õpilane teab, õpitud h-ta algavaid sõnu ja nende seletusi.
Õpilane tunneb ära 17 õpitud h-ga ja h-ta sõna ning  seletuse.
Õpilane oskab ühendada sõna ja seletuse.
IKT vahendid: 27 tahvelarvutit, internet, TV.
Tegevuse põhjendus: 
Tunnis toimub h-ga ja h-ta sõnade kohta kontrolltöö Quizilet keskkonnas. Eelnevalt on samas keskkonnas õpitud ja läbi harjutatud erinevad õppeharjutused. Quizleti keskkonnas sooritavad ka õpilased testi. Testi on võimalik diferentseerida, võttes testi ülesannetest maha ise sõnade kirjutamise. Õpilane saab teha ainult valikvastustega. Samas võimaldab keskkond ülesandeid vähemaks võtta. Keskkond on õpetajale abiliseks, kuna näita testi lõpus protsendi, kuidas on töö läinud. Teiseks näitab ära ka õiged ja valed vastused. Kui õpilasel on test läinud kehvasti, siis on võimalik teha uuesti, kusjuures keskkond muudab alati testis sõnade järjekorda, sõnade asetust. Testi saab teha lingil https://quizlet.com/110782866/test.
Tegevuse kirjeldus ja selle põhjendus: 
Tunni häälestamiseks kasutan PowerPoint esitluse pilti. Esitan küsimusi: Mis on pildil ülearu?, Mille poolest see ei sobi pildile? Seejärel lasen õpilastel korda mööda pildilt sõna öelda, et kaaslane saaks selle tahvlile kirjutada.
Selgitan õpilastele, tunni eesmärgid, et toimub hindeline arvestus Quizleti keskkonnas ja õpilane ei või keskkonda enne sulgeda, kui on õpetajale oma tulemuse ette näidanud. Selleks annab õpilane käega märku, et õpetaja saaks tulemuse ülevaadata ja kirjapanna. Vajadusel soovitada test uuesti teha.
Meelde tuletamiseks mängivad õpilased Learningapps keskkonnas mängu h sõnade ja seletuste sobitusvõre http://LearningApps.org/view1235780. Õpilased avavad meie klassi kodulehe (lilianaklass.blogspot.com.ee), et sealt minna lingikogust otse vajalikele ülesannetele.
Kuus õpilast, kes käivad kaks korda nädalas kõneravis, saavad teha lihtsama variandi testist, kus ei pea ise sõnu seletama, vaid kõik on valikvastustega. Seda saab korraldada linnukese eemaldamisega sõna „written“ eest ja teine lihtsustamine seisneb sõnale „definition“ osutada ning õpilane saab harjutuse, kus h-ga ja h-ta sõnale tuleb leida seletus. Ülejäänud õpilastel on need mõisted ja seletused läbisegi ning ka ise tuleb sõnu kirjutada.
Õpetaja käib klassis ringi, et fikseerida õpilaste tulemused.
Quizleti keskkonna miinusekson see, et kõik ülesande käsklused on inglise keelsed. Õnneks kasutavad ka inglise keele õpetajad sama keskkonda sõnade õppimiseks, nii et kõigile on tegelikult asi tuttav.

Tunni lõpus testi valmis saanud õpilased hakkavad töövihikust lahendama lisaülesannet, mis on õpiku 1. osa meeldetuletav ja kordav ristsõna.

kolmapäev, 9. detsember 2015

TUNNI VAATLUSED

Diferentseerimine sh individualiseerimine

Vaatlesin 8.b eesti keelt ja 7.a geograafiat. Oli kaks täiesti vastand tundi, kus eesti keeles ei olnud ei diferentseerimist ega individualiseerimist ja 7.a eesti keeles said õpilased positiivsust ja eneseusku tunda. Tunni vaatlused lingil: https://drive.google.com/drive/folders/0B6ywVAItO82VQjBBRlc4MnZGRFE

kolmapäev, 2. detsember 2015

PRAKTIKA ÜLESANNE 4 TEGEVUSE ANALÜÜS

Eesti keele tunni õpitegevus vastavalt hindamisele.
Eelnevalt koostatud tegevuskavast oli osaliselt kasu. Sellist kaost ei ole varem minu tunnis veel olnud nagu selles eesti keele tunnis. Sellest on isegi natuke häbi kirjutada. Algas juba sellega, et sülearvutid olid kõik juba teise õpetaja poolt broneeritud ja mina pidin võtma tahvelarvutid. Leppisin sellega ja ei lasknud ennast häirida. Lõpuks tuli välja, et see oli hoopis parim osa, mis sai juhtuda.
Tund algas väga hästi, slaid seinal äratas kohe lastes huvi ja nad said kohe aru, et tegemist on võõrsõnadega. Osati kõik sõnad nimetada ja tundus, et kõik laabub. Õpilased said hakkama ka learningapps.com keskkonda sisenemisega, kuid siis selgus, et minu koostatud äpp ei ole avalik ja keskkonnast mitte leitav. Kohe leidsin tahvlite eelise ja panin ekraanile QR koodi ja tahvlitega õpilased said kordamismängud läbi teha. Arvutite taga istuvate õpilastega püüdsime pikka ja lohisevat aadressi ühiselt sisse trükkida. Kui selgus, et 12-l õpilasel on kordamine tehtud, algas minul väike paanika. Otsustasin, et avame hoopis kõik keskkonna Quizizz ja alustame kontrolltööga, kuna tunnist oli möödunud juba 25 minutit. Selle keskkonna avamisega selgus, et trükkides Quizizz.com avanes hoopis vale lehekülg. Sisse oli vaja trükkida quizizz join game. Jällegi venis aeg edasi. Esimesed õpilased said õigele lehele, avasin mängu. Hea oli see, et selles keskkonnas võis avada mängu, ootamata kõikide õpilaste sisselogimist ja hiljem said kõik liituda. Kontrolltöö juhendist said enamuses aru ja järgnev töö pakkus õpilastele suurt elevust. Neile meeldis see uudsus ja põnevus. Lõpuks said õnneks kõik oma kontrolltöö tehtud. Kiirematele lubasin hoopis learningappsi asemel minna programmeerima, kuna see keskkond ja sisse logimine oli tuttav. Sain samal ajal aeglasemaid abistada.

Mida teha teisiti? Taipasin kohe pärast tundi, et mul oleks palju lihtsam olnud, kui oleksin läinud oma klassi kodulehele lilianaklass.blogspot.com.ee, kuhu olin eelmisel päeval linkinud vajalikud leheküljed. Ma ei tea, miks ma tegevusplaani tehes selle peale kohe ei tulnud. Aga nagu vanasõna ütleb „Vigadest õpitakse“. Kuna olin enda peale tohutult pahane tunni mitte õnnestumisel, siis otsustasin järgmisel päeval uuesti proovida ja proovisingi. Kõik sujus nagu lepase reega. Lastele ütlesin, et kuna paljudel õpilasel ei õnnestunud kontrolltöö piisavalt hästi (mis oli tõsi), siis teeme kordus tunni. Lapsed olid rahul ja mina õnnelik. Kordus tund õnnestus. Kusjuures said lapsed ka paremad tulemused. Lõpp hea, kõik hea.

laupäev, 28. november 2015

PRAKTIKA ÜLESANNE 4 HINDAMINE


Minu tegevus toetab antud tunnis järgmisi õpioskusi:
alusõpioskusi (baasoskusi) – lugemis- ja kuulamisoskus;
tunnetuslikke õpioskusi – tunnetuse tahtelise juhtimise oskusi (tähelepanu, mälu ja mõtlemise aktiviseerimise oskusi ja keskendumisoskusi)
Iseseisva töö tegemiseoskust.
Arvuti kasutamiseoskust.

Tegevuskava
Aine: Eesti keel 2. klass
Tunni teema:  Võõrsõnad
Tegevuse eesmärk:
Õpilane teab, et võõrsõnad algavad g, b, d-ga.
Õpilane teab, et eesti keele sõnad algavad k, p, t-ga.
Õpilane tunneb ära 16 õpitud võõrsõna ja seletuse.
Õpilane oskab ühendada võõrsõna ja seletuse.
Õpilane oskab avada keskkonna Learningapps ja Quizizz.
IKT vahendid: Arvutiklassis 15 arvutit ja 12 sülearvutit, internet, dataprojektor.
Tegevuse põhjendus: 
Kasutan tunni häälestamiseks Powerpointi pilti, mis on antud postituse alguses.  Seejärel  Learningapps.com keskkonnas võõrsõnade mängud: võõrsõnade ja seletuste vastavusse seadmine http://LearningApps.org/watch?v=pr52adamt15  ning sõnasegadik http://LearningApps.org/watch?v=picwdijs215 .
Õpilased saavad valida kumma mängu nad läbi mängivad. Kiiremad võivad läbi teha mõlemad. Keskkonnas Quizizz.com teevad õpilased seejärel kontrolltöö. Tunni lõpuosas saavad võimekamad õpilased iseseisvalt tutvuda uue teemaga k, p, t s-i ja h kõrval keskkonnas learningapps http://LearningApps.org/view631461 ja vähem võimekamad korrata vanu õpitud reegleid http://LearningApps.org/watch?v=pbk390xak15 .
Tegevuse kirjeldus ja selle põhjendus: 
Oleme eelnevalt võõrsõnu vihikusse kirjutanud ja õpilased on Learningapps keskkonnas  harjutanud vastava teemalisi mänge. Üks kord nädalas õpib 2.b klass arvutiklassis ja siis on kõik tegevused seotud arvutis olemisega.
Tunni alguses näitab õpetaja seinale ühe slaidi. Õpilased peavad arvama, miks on slaidil just sellised pildid (võõrsõnad). Püütakse ühiselt meelde tuletada nende sõnade õigekirja. Õpilased avavad arvutites Learningapps.com ja mängivad veel meeldetuletamiseks mängu võõrsõnadega „vastavusse seadmine“. Samal ajal on õpetaja avanud Quizizz keskonna kontrolltöö tegemiseks, et õpilased saaksid koodiga sisse logida. See keskkond on õpilastele parem sellepoolest, et iga õpilane saab küsimustele vastata omas tempos. Ta ei pea muretsema, et aeg saab vastamiseks otsa ja teised ootavad tema pärast. Kui viimane õpilane on vastanud, sulgeb õpetaja kontrolltöö ja tulemused on automaatselt eelist kätte saadavad. Õpilased, kes lõpetavad varem avavad jälle Learningapps.com, et mängida (õppida) iseseisvalt uut teemat k, p, t s-i kõrval ning korrata eelnevalt õpitud reegleid. Learningapps keskkonna mängud on erilised sellepoolest, et õpilane nagu mängiks oma arvates, kuid tegelikult õpib.


TUNNI VAATLUSED

Hindamine

Vaatlesin 2. kl inglise keelt (õp. K.R-i grupp) ja 8.b eesti keelt. Vaatlemisel põhi rõhk oli hindamine antud tunnis. Enda jaks sain kinnitust, et pidev inimese hindamine on küll õppeprotsessis vajalik, kuid indiviidi seisukohalt ei tohiks see alla viia enesehinnangut. Me kõik oleme väärt milleski, mis ei pruugi avalduda antud aines. Hindamine võiks olla neutraalne, mitte isikule suunatud st, et selles antud teemas on vaja pingutada, mitte see hinne ei näitaks, kas oled väärt või mitte!!!!!
Kokkuvõtted on lingil: