teisipäev, 29. september 2015

ISESEISEV TÖÖ II - AUTORIÕIGUS

1.  Mis on sinu intellektuaalne omand?
Intellektuaalomand on õigused inimese loometöö tulemustele, so õigusharu, mis kaitseb inimmõistuse poolt loodut. Mõiste jaguneb kolmeks: tööstusomandiks, autoriõiguseks ja autoriõiguse naaberõigusteks, mis on autoriõigusega kaasnevad õigused. Intellektuaalomandi kaitsega tegeleb Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO).
Minu intellektuaalne omand on minu loodud käsitöö, tantsud, mida ma õpetan õpilastele.  Loodusõpetuses valmistatud iseseisvad töölehed, siis ka need on minu intellektuaalne omand. Olen loonud näidendeid, kirjutanud luuletusi ja jutte. Loonud digivahendites 5.klassile miljonimängu.
2. Nimeta teoseid, mille autor sina oled? Kuidas oma teoseid autoriõigusega kaitsed? Mida pead selleks tegema?
Minule kuulub minu tehtud käsitöö, tantsud, iseseisvad töölehed, näidendid, luuletused, jutud jne. Autoriõigusega kaitstud tööd ei pea märgistama, kuid vajalik on teos oma nimega signeerida. Keelatud ei ole (c) märgi kasutamine, kuid sellel pole õiguslikke aluseid. Autoriõigus tagab autoritele oma teoste suhtes teatud ainuõigused. Ainuõigus tähendab seda, et on teatud tegevused, mida ainult autor tohib oma teosega teha.
3. Mida tähendab avatud sisulitsents ja kus, kuidas seda kasutatakse?
Selliste vaba kasutamise litsentside keskmes on tasu saamise asemel eesmärk olla tunnustatud kui looja ja autorina jagada oma töid ning saada samaväärseid võimalusi teistelt autoritelt. Iga Creative Commons litsentsiga kaasneb Share õigus, mis lubab teose kasutajal seda kopeerida ja levitada. Lisaks kaasneb teose muutmist lubavate Creative Commons litsentsidega õigus Remix, mis lubab kasutajal teost tõlkida, kohandada ja panna kokku teiste ühilduva litsentsiga teostega. Creative Commons litsentsidega teoste lihtsamaks äratundmiseks on need tähistatud vastava ikooniga, mis tähistavad erinevaid litsentsitingimusi. Erinevad litsentsid on CC kodulehel kirjas www.creativecommons.org. Seal tuleb vastata teatud küsimustele autoril, mille jaoks ei pea isegi kõiki tingimusi läbi lugema ja litsents ongi valmis. Kasutata tuleb ka CC märki, et oleks teada, kes on autor.
4. Miks on oluline õppetöös autoriõigust silmas pidada?
Kui me kopeerime kas osaliselt või täielikult võõra teose ja esitame seejärel tulemuse enda teosena, siis on tegemist plagiaadiga. Kuna tänapäeval on Internetist võimalik leida palju erinevat materjali, siis näiteks koolis õpilased otsivad teemakohase töö /essee või referaadi/ internetist ning esitavad selle õppejõule oma tööna - tegemist on plagiaadiga , mis on õigusvastane tegu ning seetõttu karistatav.
Kui me teadlikult ebaseaduslikult paljundame ja müüme autoriõigusega kaitstud teost (kirjandus-, kunsti – või teadusteos) siis on tegemist piraatlusega. Kõige sagedamini langevad piraatluse ohvriks muusikateosed, filmid, videomängud, arvutitarkvara. Piraatlus on õigusvastane tegevus.
Me peame koolis lastele varakult selgitama, et see on teise inimese loodud materjali kuritarvitamine. Koolis on vaja väärtustada teise inimese loodud.
5.Millistel tingimustel võid ilma autori käest nõusolekut küsimata ja tasu maksmata tema teoseid kasutada?
Tänu Creative Commonsi (CC) laiaulatuslikule levikule on ilma kellegi õigusi rikkumata tõesti võimalik. Nimelt on autoriõigusega kaitstud teoste osas traditsiooniliste tasu saamisele suunatud litsentside kõrval internetis võimust võtmas vaba kasutamise litsentsid, eesotsas CC litsentsidega. Selliste vaba kasutamise litsentside keskmes on tasu saamise asemel eesmärk olla tunnustatud kui looja ja autorina jagada oma töid ning saada samaväärseid võimalusi teistelt autoritelt. 
6. Too näide (õpiülesanne), kuidas selgitaksid autoriõigust I kooliastmes?
Eesti keeles kirjutame luuletuse „Ema“. Palun kõikidel oma nime kirjutada luuletuse juurde, kuid mõned jätavad selle tegemata. Järgmises tunnis kiidan ilma nimeta luuletust ja nt Maali ütleb, et see on tema tehtud. Samas tunneb oma luuleread ära hoopis Jüri. Nüüd on hea seletada, miks peab olema oma tehtud teosel nimi juures. Vastasel juhul võtab keegi teine teose au endale ja võib saada ka tunnustatud ja kuulsaks inimeseks. Autoril on õigus oma teost muuta, edasi müüa, anda ära autori õigused

Kasutatud kirjandus:
Jents, L. (2011). Creative Commons – legaalsed tasuta materjalid Internetis. Külastatud aadressil: https://www.okia.ee/blog/2011/02/creative-commons-legaalsed-tasuta-materjalid-internetis/
Teder, E. (2010). Mis on autoriõigus? Külastatud aadressil: http://www.hkhk.edu.ee/autorioigus/index.html

Põldoja, H. (2012). Digitaalsete õppematerjalide koostamine.  Külastatud aadressil: https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/

1 kommentaar: